OBRAZOVANJE U TURIZMU I MIR

Miloš Ničić, istraživač-saradnik Centra za studije kulture Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i član Nadzornog odbora Instituta za mir kroz turizam, je učestvovao u radu 6. međunarodne konferencije o obrazovanju za ljudsku sigurnost koja je održana od 7. do 9. marta 2023. godine. Tom prilikom je predstavio rad ’’Humanistički obrt: promene u obrazovanju u turizmu zarad postizanja ljudske sigurnosti’’ koji je predstavljen na https://youtu.be/NkUJBb-Slx8?t=1131.

U navedenom radu se turizam označava kao jedan od stubova ljudske sigurnosti, kako bi se zatim prešlo na razmatranje veza između turizma i mira u kontekstu savremenog obrazovanja. U ovim nastojanjima, promoviše se holistički i humanistički pristup obrazovanju u turizmu. Navedeni stavovi se konceptualno oslanjaju na viziju i misiju Međunarodnog instituta za mir kroz turizam (IIPT), u kojima se naglašava potencijal turizma da, između ostalog, doprinese unapređenju kulturnih odnosa i očuvanju nasleđa, zajedno sa pomirenjem i zaceljivanjem rana nastalih raznorodnim sukobima. Ovi potencijali se mogu ostvariti samo kada se turizam shvati ne samo kao ekonomska aktivnost, već i kao društveni i kulturni fenomen. Iz ovih razloga, odgovarajuće obrazovanje u sektoru turizma je od velikog značaja za unapređenje ljudske sigurnosti.