ORGANIZACIONA STRUKTURA

JOVAN POPESKU
OSNIVAČ I PREDSEDNIK IMIT (IIPT SERBIA)

Jovan Popesku, predsednik i osnivač Instituta za mir kroz turizam, dela Međunarodnog instituta za mir kroz turizam (IIPT), ima više od 40 godina iskustva u obrazovanju u oblasti turizma, kao i u turističkom poslovanju. Stekao je diplomu, magistraturu i doktorat na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Profesor je na Univerzitetu Singidunum, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Beograd, kao i osnivač i predsednik Centra za odgovoran i održiv razvoj turizma (CenORT), Beograd, Srbija. Bio je prvi direktor Turističke organizacije Srbije.

Učestvovao je u radu sledećih IIPT skupova: Druga globalna konferencija, Montreal, 1994 (sa referatom), Drugi globalni samit, Ženeva, 2003 (sa referatom), Prva evropska konferencija, Leeuvarden, 2008 (sa referatom), IIPT svetski simpozijum, Johanesburg , 2014 (sa dva rada) kao i na  sastanku IIPT ZOOM (2021).

Oblasti njegove aktivnosti uključuju: upravljanje turističkim destinacijama, upravljanje održivim turizmom, ruralni i ekoturizam, kao i marketing u turizmu. Autor je i supervizor domaćih i međunarodnih projekata prvenstveno vezanih za upravljanje turističkim destinacijama i održivi turizam.

Govoreći o planovima IMIT-a/IIPT Serbia, istakao je sledeće: ’’Osnivanjem IIPT Srbija želimo da doprinesemo širenju kulture mira uopšte, posebno u vezi sa ulogom turizma u tom procesu. Shodno tome, potrudićemo se da utičemo na širenje ove ideje u saradnji sa sličnim organizacijama iz šireg regiona kojem pripadamo, tradicionalno povezanim sa podelama koje se neretko pokušavaju rešiti oružanim sukobima’’.

DANIJEL PAVLOVIĆ
GENERALNI SEKRETAR IMIT (IIPT SERBIA)

Danijel Pavlović je vanredni profesor na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment, Univerziteta Singidunum, Beograd, Srbija. Diplomu osnovnih, master i doktorskih studija stekao je na Univerzitetu Singidunum. Ima bogato praktično i akademsko iskustvo, više od jedne decenije, u oblasti upravljanja turističkom destinacijom, konkurentnosti turističke destinacije, odgovornog i održivog razvoja turizma, poslovanja turističkih agencija i organizatora putovanja kao i u oblasti verskog turizma i hodočašća.

Učestvovao je na više projekata u vezi sa razvojem turizma i edukacijom zaposlenih u turističkoj privredi. Bogato iskustvo stekao je i u oblasti organizovanja naučnih događaja, konferencija i panela u oblasti turizma. Član je uređivačkih odbora, urednik i recenzent u većem broju međunarodnih naučnih časopisa iz oblasti turizma. U svojoj akademskoj karijeri posebno je posvećen isticanju prednosti razvoja turizma, dobrobitima i koristima koje razvoj turizma donosi.

Od osnivanja Instituta za mir kroz turizam – IMIT (kao dela Međunarodnog instituta za mir kroz turizam IIPT) član je Upravnog odbora i nalazi se na poziciji generalnog sekretara Instituta. Aktivno učestvujući, zajedno sa osnivačem i predsednikom Instituta Jovanom Popeskuom, u stvaranju osnova za efikasno funkcionisanje Instituta za mir kroz turizam – IMIT, Danijel Pavlović je posebno isticao: „razvoj turizma ne treba da bude svrha samom sebi, već treba da obezbedi šire ekonomske, društvene i envajronmentalne koristi  i blagostanje za zajednicu u celosti, uključujući i turiste, stvarajući osnove za mir, bolje razumevanje među kulturama, nacijama i narodima i da turizam kao takav treba da bude osnova budućeg opšteg odgovornog i održivog razvoja sveta u celini“.vanre